یک دقیقه برای یک عمر : مردی که سوار شیر می شد !!

یک دقیقه برای یک عمر : مردی که سوار شیر می شد !!

معاشرت نیکو با همسر بدخلق، نوعی تحمیل بر نفس به شمار می رود که در عین سختی، نتایج بسیار ارزشمند معنوی برای فرد به دنبال می آورد. نقل شده است که بوعلی سینا آوازه ی شیخ ابوالحسن خرقانی را شنیده بود و به قصد دیدار با او عازم خرقان شد، چون به منزل شیخ رسید، شیخ برای جمع آوری هیزم به صحرا رفته بود. او پرسید: شیخ کجاست؟ زنش گفت: با آن زندیق کذّاب چه کار داری و زبان به بدگویی او گشود! بوعلی عزم صحرا کرد تا شیخ را دید که هیزم بر شیری نهاده است و می برد. بوعلی پرسید: این چه حالت است؟ شیخ گفت: آری، تا ما بار چنان گرگی ( همسر ) نکشیم، چنین شیری بار ما را نکشد! [تذکره الاولیاء : ۵۷۸]ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید