کلام مخرب

کلام مخرب

وقتی از کلام یا لغاتی استفاده می کنید که ھمسرتان را آزرده یا تنبیه کنید در واقع در حال سوء استفاده احساسی از او ھستید و اینکار به شدت مخرب است. شما با این کار او را به عقب نشینی احساسی وادار کرده و احساس بدی به او می دھید پس از مدتی اگر با یکدیگر زندگی کنید و از لحاظ جسمی در کنار ھم باشید در واقع از نظر روحی از یکدیگر طلاق گرفته اید و پس از مدتی امید به بازسازی روابط نیز از میان می رود. برخی از زوجین سعی می کنند یکدیگر را به طور مستقیم سرزنش نکنند و در ظاھر به یکدیگر احترام بگذارند اما ھمین که با برخی کلمات و لغات یکدیگر را می آزارند بدترین شکل تخریب روابط است. استفاده از کلمات دو پھلو و کنایه آمیز از این دسته اند.
مجله الکترونیکی ویستا : خانه و خانواده – شماره ھفتم – ھمسران-ص۱۵۴ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید