کاسه سر

کاسه سر

تصورکنید در مغز شما یک محوطه مانند کاسه است که با مواد سمی پر میشود.

اگر این ظرف پر شود و موادش درون مغز شما بریزد باعث ایجاد مشکلات روحی و جسمی زیادی میشود.

این مثال تقریبا مانند مشکلات زندگی هستند.

گاهی مشکلات زندگی زیاد میشوند و شما همه را درون خود میریزید و کم کم اینها باعث بروز مشکلات روحی و جسمی برای شما میشود.

برای جلوگیری از این بیماری ها در مورد مشکلاتتان با همسرتان صحبت کنید قبل از اینکه کاسه صبرتان پرشود.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید