کار و هدف

کار و هدف

کار

کار و هدف: یکی از مواردی که سبک زندگی اسلامی به آن تاکید دارد کارو تلاش و کوشش است.
حدود ۴۰۰ آیه در قرآن در مورد تشویق به کار داریم که این ها اهمیت این موضوع را در دین مبین اسلام میرساند.
متاسفانه در کشور ما آمار کارگریزی زیاد است و باید سعی شود این روش غلط از بین برود و سبک زندگی اسلامی جایگزین شود

هدف

ما همگی در این دنیا مسافریم.
مسافرتی که پایان آن مرگ است.
اینکه ما در این سفر چگونه حرکت کنیم چه بپوشیم چه وسیله ای برداریم و چه همسفری انتخاب کنیم، همه و همه به این برمی گردد که مقصدمان را کجا انتخاب کنیم.
اگر تمام زندگیمان را همین چند سال دنیا تصور کنیم یک نوع رفتار داریم و اگر اعتقاد به زندگی پس از مرگ داشته باشیم یک نوع سبک زندگی را انتخاب می کنیم
به طور کلی سبک زندگی ما بستگی به هدف ما از زندگی دارد

بیشتر:
برنامه اسلام برای پیشرفت، تلاش و تعامل نیکو
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(کار و هدف)ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها