کار آفرینان برتر(اصغر امینی، گل نور)

کار آفرینان برتر(اصغر امینی، گل نور)

تحلیل عوامل موفقیت:

کار آفرینان برتر(اصغر امینی، گل نور) :او کار خود را با کمترین امکانات شروع کرد.
هیچگاه منتظر رسیدن فردایی که در آن همه امکانات را یک جا داشته باشد نبود.

بیشتر:
فعالین کار آفرینی اجتماعی
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانارسال دیدگاه

اطلاعیه ها