ژاندارمی ایران در منطقه

ژاندارمی ایران در منطقه

ترس از جایگزینــی شــوروی در منطقــه، موجــب مطــرح شــدن دکتریــن دوســتونی نیکســون در منطقــه ی خلیــج فــارس و اعطــای نقــش ژاندارمــی منطقــه بــه رژیــم شــاه گردیــد. بــا اتخــاذ چنیــن تصمیمــی منطــق فــروش تســلیحات ســنگین بــه ایــران در سیاســت خارجــی آمریــکا غلبــه یافــت، ضمــن آنکــه افزایــش قیمــت نفــت اجــازه ی چنیــن خریدهــای ســنگینی را به شاه ایران میداد


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها