نقطه ی کانونی بیانی

نقطه ی کانونی بیانی

نقطه‌ی کانونی بیانیه کجاست؟ آیا می‌توان آن‌را برنامه‌ی عمل دانست یا طرحی برای غرب‌زُدایی و فراخوانی برای ارتقای عقلانیت و یا نظام‌سازی و نوسازی و… گام دوم همه‌ی این‌هاست و نکته‌ی ظریف دیگری هم هست و آن اینکه تراز و الگو و مانیفستی برای حُکمرانی است، چون «کار ملک است آن‌که تدبیر و تامل بایدش» و بدون این بستر، گام دومی در کار نیستارسال دیدگاه

اطلاعیه ها