نخستین درخشش انقلاب۱

نخستین درخشش انقلاب۱


انقلاب اسلامی و نـظام برخاسته از آن، از نقطه ی صـفر آغـــاز شـد؛ همه چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسـد طاغـوت که[ به دست بیگانه ] بر سرِکار آمده بود، و چه دولت آمــریکا و بـرخی دیگر از دولت های غربی، و چه وضع به شدت نابسامان داخلی و عقب افتادگی شرم آور در علــــم و فنــــاوری و سیاســت و معنویـــت و هــر فضـیلت دیگر.


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید