منتظر دیگران

منتظر دیگران

بسیاری از مشکلاتی که برای افراد پیش می آید، به این دلیل است که برای مصون ماندن از مشکلات به دنبال کنترل کننده هایی از بیرون هستند تا از بروز مشکل جلوگیری کنند و نوعاً این انتظار پاسخ مثبتی را به همراه ندارد؛ در نتیجه فرد گرفتار می شود. برای مثال افرادی که در سنین ازدواج قرار گرفته اند، احساس می کنند ساختار اجتماعی برای یک وصال مطلوب آلوده است و برای مقابله با این آلودگی، باید به وسیله کنترل کننده های بیرونی که شامل حکومت، قوانین اجتماعی، پدر و مادرها، سنت های اجتماعی جدید و … می شود، راهی برگزید تا دیگر آلودگی وجود نداشته باشد. چنانچه این کنترل اجرا نشود، راهی جز تن در دادن به آلودگی نیست. با این نگاه، طبیعی است که حیای مطلوب از جامعه رخت بر می بندد؛ زیرا انتظار می رفت با کنترل های بیرونی حیا در جامعه راه پیدا کند و این کنترل ها توفیق اجرا نیافتند؛ ولی چنانچه انسان از کنترل درونی برخوردار باشد، مسئولیت کارها را خود به عهده می گیرد و بر اساس توانایی خود به مقابله با مشکل بر می خیزد.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها