معنویت و اخلاق

معنویت و اخلاق

ارزش های معنوی( اخلاص، ایثار، توکّل، ایمان، راستگویی، شجاعت  تواضع و …) را برجسته کنید. نهادهای اجتماعی با همراهی حکومت ها با کانون های ضـدّمعنویّت و اخـلاق، به شــیوه‌ی معقول بستیزند و اجازه ندهند که جهنّمی‌ها مــردم را با زور و فریـب، جهنّمی کنند.


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها