مسائل مدیریتی اقتصاد کشور

مسائل مدیریتی اقتصاد کشور

مسائل مدیریتی اقتصاد کشور:پوسترهای تولیدی ما با محوریت «مسائل مدیریتی اقتصاد کشور» در ادامه مشاهده کنید

مدیریت منابع

مدیریت مصرف

مدیریت واردات

بیشتر:
استقلال ایران
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(مسائل مدیریتی اقتصاد کشور)ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید