مدیریت ایده آل

مدیریت ایده آل

مدیریت ایده آل:چند پوستر در موضوع «مدیریت ایده آل» درادامه تقدیم می‌شود

مدیریت معاش و پیشرفت

برنامه ریزی و مدیریت

ارزیابی

مراقبت از ایده‌های خوب

حقوق زنان و مردان

استقلال اقتصادی زنان

کشاورزی

سرمایه و اشتغال

جهانگردی

مادر شاغل

بیکاری

سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(مدیریت ایده آل)ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها