قوت غیر مادی و منابع انسانی ملت ایران بالاتر از هر چیزی!

قوت غیر مادی و منابع انسانی ملت ایران بالاتر از هر چیزی!

قوت غیر مادی و منابع انسانی ملت ایران بالاتر از هر چیزی!

دشمنان ما بیش از آنکه به منابع طبیعى ما چشم طمع داشته باشند، به منابع انسانی – که منابع قدرت ما هستند- چشم طمع دارند. آنها مى دانند اگر این سرمایه هاى اجتماعى از دست یک ملت گرفته شود، اگر یک ملت غیرت ملى و ایمان و وحدت و همبستگى خود را از دست بدهد، اگر نشاط کار و ابتکار را از دست بدهد، اگر حرکت علمىِ رو به پیشرفت خود را از دست بدهد، کاملًا در دسترس دشمنان قرار خواهد گرفت؛ مى توانند راحت به او زور بگویند، مى توانند بر او سلطه پیدا کنند

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی

ظرفیت های استفاده نشده در ایران

ظرفیت های  بسیار زیادى در کشور وجود دارد که از این ظرفیّتها یا استفاده نشده است یا درست استفاده نشده است؛ از این ظرفیّتها استفاده کنیم؛ یعنى اقتصاد درونزا؛ اقتصادى که مایه ى خود و مادّه ى خود را از درون کشور و از امکانات کشور و از توانایى هاى مردم خودمان به دست مى آورد. این یک نگاه است که میگویند براى رونق اقتصادى نگاه کنیم به امکانات درونى کشور و استعدادها را و ظرفیّتها را بشناسیم، آنها را به درستى به کار بگیریم، آن وقت اقتصاد رشد خواهد کرد، نمو خواهد کرد

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

شاخصه های انقلابی بودن

برای انقلابی بودن شاخصهایی وجود دارد. من پنج شاخص را در اینجا ذکر میکنم شاخص اوّل، پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی انقالب…. شاخص دوّم، هدف گیری آرمانهای انقالب و همّت بلند برای رسیدن به آنها….. شاخص سوّم، پایبندی به استقلال همه جانبه ی کشور، استقلال سیاسی….. شاخص چهارم، حسّاسیّت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشه ی دشمن و عدم تبعیّت از او…… شاخص پنجم، تقوای دینی و سیاسی که این بسیار مهم است

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

مقابله با نفوذ استکبار

امروز به نظر ما مصداق مجاهدت که در مقابل ما مسلمانها، ما پیروان اهل بیت قرار دارد، عبارت است از مبارزه ی با نقشه های استکبار در منطقه ی اسلامی؛ امروز بزرگترین مجاهدت این است. با نقشه های استکبار باید مبارزه کرد. این نقشه ها را باید اوّل شناخت، اوّل باید دست دشمن را بخوانیم، بدانیم چه کار میخواهد بکند؛ بعد بنشینیم برنامه ریزی کنیم و با اهداف دشمن مبارزه کنیم. فقط هم حالت دفاع و انفعال نیست. مبارزه اعم است از دفاع و هجوم

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

غفلت از جریان های انقلابی

دستگاههای دولتی، آنهایی که مربوط به فرهنگند، به جای اینکه آغوش خود را به روی کسانی که نه اسلام را قبول دارند، نه انقلاب را، نه نظام اسلامی را، نه ارزشهای اسلامی را ]باز کنند[، آغوش خود را به روی بچّه مسلمانها، به روی جوانهای مؤمن، به روی بچّه های انقلابی، به روی بچّه های حزب اللّهی باز کنند؛ اینها میتوانند کار کنند و دارند کار میکنند؛ کارهای فرهنگی باارزشی دارد انجام میگیرد. در همه ی زمینه ها جوانان انقالبی ما میتوانند تلاش کنند، کار کنند

لینک مطلب:
کلیپ تصویری،  کلیپ صوتی

اهمیت شعار های انقلاب

می خواستند کارهائی بکنند، شعارهای امام را به موزه بسپرند؛ صریحاً میگفتند که اینها کهنه شده! نه، شعارهای انقالب کهنه شدنی نیست همیشه تازه است، همیشه برای آحاد مردم جذاب است شعاری که به نفع مستضعفین است شعاری که به نفع عزت ملی است شعاری که در آن مقاومت و ایستادگی است، این شعارها هیچ وقت کهنه نمیشود؛ برای هیچ ملتی کهنه نمیشود، برای نظام ما هم کهنه نخواهد شد

لینک مطلب:
کلیپ تصویری،  کلیپ صوتی

مراد از استکبار

استکبار به آن مجموعه ى قدرتى گفته میشود که با تکیه بر توانایی هاى سیاسى و نظامى و علمى و اقتصادى خود و با الهام از نگرش تبعیض آمیز به نوع بشر، مجموعه هاى بزرگ انسانى یعنى ملتها و دولتها و کشورها را با سیطرهاى قلدرانه و تحقیرآمیز، به سود خود زیر فشار و استثمار میگذارد؛ در کار آنها دخالت و به ثروت آنها دست اندازى میکند؛ به دولتها زور میگوید و به ملتها ستم میورزد و به فرهنگها و سنّتهاى آنان، اهانت روا میدارد

لینک مطلب:
کلیپ تصویری،  کلیپ صوتی

اعتقاد به {ما میتوانیم}

عزیزان من! کشور میتواند پیش برود. اینکه من بارها میگویم تمدّن اسلامی و بارها میگویم ایران میتواند قلّه ی تمدّن اسلامی قرار بگیرد، شعار و رجزخوانی نیست، این نگاه به واقعیّت های کشور است. ما میتوانیم؛ ما میتوانیم اقتصادمان را پیشرفت بدهیم، صنعتمان را پیشرفت بدهیم، کشاورزی یمان را پیشرفت بدهیم و خودکفایی را در آنجاهایی که خودکفایی لازم است به وجود بیاوریم

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

تصحیح خطاها

یکی از خطاهائی که خود ما کردیم – بنده خودم هم در این خطا سهیمم – این مسئله ی تحدید نسل از اواسط دههی ۷۰ به این طرف باید متوقف میشد. البته اوّلی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دههی ۷۰ باید متوقف میشد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده ی حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، کلیپ صوتی

درس گرفتن از گذشته

نمیدانم آیا جوانان نسل ما و نسل انقلابی، تاریخچه این صدوپنجاه، دویست سال را درست خوانده اند یا نه؟ من همه دغدغه ام این است که جوان انقالبی امروز، نداند ما بعد از چه دورانی، امروز در ایران مشغول چنین حرکت عظیمی هستیم. تاریخچه این صدوپنجاه، دویست سال اخیر – از دوران اواسط قاجار به این طرف؛ از دوران جنگهای ایران و روس به این طرف – را بخوانید و ببینید چه حوادثی بر این کشور گذشته است

لینک مطلب:
کلیپ تصویری،  کلیپ صوتی

منابع انسانی / منابع انسانس / منابع انسانی


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید