قانون داماتو

قانون داماتو

از آنجــا کــه جمهــوری اسلــامی ایــران بــر مواضــع انقلابــی اسلــامی خویــش در حمایــت از فلســطین پافشــاری کــرد، در آبــان ۱۳۷۴ کنگره ی آمریکا بودجه ی ۱۸ میلیــون دلاری بــرای ســرنگونی جمهــوری اســلامی تخصیــص داد، ســپس کلینتــون نیــز، در تاریــخ ۱۴مرداد ۱۳۷۵ قانــون مجــازات علیــه ایــران و. لیبــی را، کــه بــه تصویــب کنگــره رســیده بــود، امضــا کــرد


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید