علم و پژوهش

علم و پژوهش

دانش،‌ آشکارترین وسیله‌ی عزّت و قدرت یک کشور است.هنوز از قلّه‌های دانش جهـان بسیار عقبیم؛ باید به قلّـه‌ها دست یابیم. به‌پاخیزید! و دشمن بدخـواه و کینه‌توز را که از جهــاد علمـی شــما بشدّت بیمــناک اسـت ناکام ســازید.


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها