عروسک خیمه شب بازی

عروسک خیمه شب بازی

در طول حکومت محمدرضا شاید او هیچگاه کاملا سلطنت نکرد و فقط سنگینی تاج را تحمل میکرد. همیشه افرادی بودند که روی محمدرضا نفوذ کامل داشتند و هر کاری که آنها میخواستند همان میشد. ابتدا پرون بود که تا سال ۱۳۴۰ زنده بود بعد از آن جایش را ایادی گرفت. همه هم میدانستند که اگر میخواهند کاری انجام بدهند باید از آنها اجازه بگیرند و محمدرضا مطیع آنهاست.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید