عامل مهم سلطه ناپذیری

عامل مهم سلطه ناپذیری

باید ما قوى بشویم؛ باید در داخل، خودمان را قوى کنیم. بنده مکرّر عرض کرده ام این قوّتى که براى کشور لازم است چه جورى تأمین میشود؛ اوّلًا از راه یک اقتصاد قوى؛ همین اقتصاد مقاومتى که سیاستهاى آن ابلاغ شده است


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید