سه عامل اساسی اقتدار ملی

سه عامل اساسی اقتدار ملی

عامل اساسی اقتدار


سه عامل اساسی اقتدار ملی

سه عامل اساسی اقتدار ملّی اینها است: اقتصاد قوی و مقاوم، علم پیشرفته و روزافزون، و حفظ روحیّه ی انقلابیگری در همه بخصوص در جوانها؛ اینها است که میتواند کشور را حفظ کند؛ آنوقت دشمن مأیوس خواهد شد

 

عامل مهم سلطه ناپذیری

باید ما قوى بشویم؛ باید در داخل، خودمان را قوى کنیم. بنده مکرّر عرض کرده ام این قوّتى که براى کشور لازم است چه جورى تأمین میشود؛ اوّلًا از راه یک اقتصاد قوى؛ همین اقتصاد مقاومتى که سیاستهاى آن ابلاغ شده است

لینک مطلب:
عکس نوشته

علاج مشکلات فرهنگی

به نظر من علاج مشکلات این کشور را چیز دیگرى جز اصلاح فرهنگى نمى تواند بکند. ما یک تصحیح فرهنگى لازم داریم. قدم اوّل هم این است که یک مرکز بیناى هوشیار نگاه کند و ببیند مشکلات فرهنگى جامعه چیست. به مشکلات کوتاه مدّت هم توجّه نکند

لینک مطلب:
عکس نوشته

تهاجم فرهنگی

دشمن از راه اشاعه ی فرهنگ غلط – فرهنگ فساد و فحشا – سعی می کند جوان های ما را از ما بگیرد. کارى که دشمن از لحاظ فرهنگى مى کند، یک تهاجم فرهنگى بلکه باید گفت یک شبیخون فرهنگىیک غارت فرهنگى و یک قتل عام فرهنگى است. امروز دشمن این کار را با ما مى کند

لینک مطلب:
عکس نوشته

رسانه مهم ترین ابزار جنگ نرم

امروز مهمترین ابزار جنگ بین قدرتها در دنیا رسانه است و امروز حتى قدرتهاى بزرگ هم با رسانه ها دارند کار مى کنند. امروز تأثیر رسانه ها و تلویزیونها و هنرها و این شبکه هاى عظیم اطلاع رسانىِ اینترنتى و … از سلاح و از موشک و از بمب اتم بیشتر است امروز دنیا، یک چنین دنیایى است

لینک مطلب:
عکس نوشته

معنویت اجتماعی

معنویت در اسلامی که در مکتب اهلبیت معرفی می شود به جامع و کاملی وجود دارد. معنویت بدون انزوا، بدون جدایی از زندگی، معنویت همراه با سیاست و عرفان، همراه با فعالیت اجتماعی، همراه با تضرع و گریه پیش خدای متعال و همراه با جهاد

لینک مطلب:
عکس نوشته

سبک زندگی وفرهنگ

فرهنگ خیلى اهمیت دارد. اگر ما دنبال استقلال هستیم، باید به فرهنگ مراجعه کنیم و روى فرهنگ کار کنیم. اگر دنبال خودکفایى و رفاه عمومى مردم هستیم، اگر به دنبال تدّین مردم و یک تمدّن بزرگ اسلامى هستیم- که باید باشیم و البته هستیم- باید بر روى مسأله ى فرهنگ تأمّل و تالش و توجّه و سرمایهگذارى ویژهاى بکنیم

لینک مطلب:
عکس نوشته

سربازان دشمن

امروز هر نفَسى و هر حنجره اى که براى ناامید کردن مردم بدَمد و به صدا درآید بدانید که در اختیار دشمن است؛ چه خودش بداند، چه خودش نداند! هر قلمى که کلمه اى را در جهت ناامید و مأیوس کردن مردم روى کاغذ بیاورد، متعلّق به دشمن است. چه صاحب این قلم بداند، چه نداند، دشمن از او استفاده مى کند

لینک مطلب:
عکس نوشته

وظایف جوانان

یک لشکری از جوانهای مؤمن و انقالبی لازم است که وارد میدان بشوند، مطالبه کنند آرمانها را و خودشان کمک کنند به تحقّق این آرمانها که البتّه اینکه حالا چهجوری کمک کنند، جای بحث دارد

لینک مطلب:
عکس نوشته

نعمت جوانان

جمعیت جوان و بااستعداد ما، یک فرصت دیگر است. مایه ى تأسّف است که بعضیها از کثرت افراد جوان در کشور ما به عنوان یک نعمت یاد نمى کنند؛ درحالى که این بزرگترین سرمایه است. این همه جوانِ تشنه ى کار و فعّالیت، چیز بسیار باارزشى است

لینک مطلب:
عکس نوشتهارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید