طاقت شکن

طاقت شکن

کاسه صبر خود را لبریز نکنیم. آثار منفی صحبت نکردن درباره مسائل و مشکلات روشن است. تحقیقات نشان داده است، افرادی که آنقدر درباره مشکلاتشان صحبت نمی کنند،
تا کاسه صبرشان لبریز شود، دچار مشکلات جسمی و روحی زیادی می شوند. اضطراب، افسردگی، خستگی، دردھای مزمن و مشکلات گوارشی در این افراد زیاد دیده میشود. بسیاری از زوجین از چنین مشکلاتی شکایت دارند، در حالی که مشکل اصلی آن است که درباره مسائل و مشکلاتشان با ھم صحبت نمی کنند.
مجله الکترونیکی ویستا : خانه و خانواده – شماره ھفتم – ھمسران-ص۱۱۷
 ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید