ضربه مهلک اصلاحات اراضی

ضربه مهلک اصلاحات اراضی

هر خانواده روستایی در ایران برای اینکه بتواند مخارج زندگی اش را فراهم کند نیاز به ۷ هکتار زمین کشاورزی دارد.

محمدرضا دستور اجرای اصلاحات ارضی را سال ۱۳۴۰ صادر کرد و به کشاورزان روستایی که مالک نبودند ۵ هکتار زمین داد. در نظر اول این کار بسیار خوب به نظر میرسد.

اما این اصلاحات بزرگترین ضربه را از نظر اقتصادی به ایران زد، زیرا کشاورزان به علت کوچک بودن زمین نمیتوانستند مخارج زندگی شان را تامین کنند لذا به حاشیه شهرها کوچ کردند و باعث افزایش جمعیت بدون مدیریت شهرها شدند.

التبه این نتیجه طبیعی بود زیرا نسخه ای که آمریکایی ها برای کسی بپیچند بهتر از این نمی شود.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید