شعارهای فرهنگی سالیانه جبهه فرهنگی صبح قریب

شعارهای فرهنگی سالیانه جبهه فرهنگی صبح قریب

سال ۱۳۹۴: همدلی، همزبانی، هم افزایی

سال ۱۳۹۵: جهاد فرهنگی، اقدام و عمل

سال ۱۳۹۶: جهاد فرهنگی، آموزش-پژوهش-تبلیغ

سال ۱۳۹۷:

سال ۱۳۹۸:

سال ۱۳۹۹:

سال ۱۴۰۰:

 ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید