شرایط محیطی

شرایط محیطی

انسان گاهی می خواهد امر ارزشمندی را به دست آورد، که شرایط محیطی چندان با آن همراه نیست و ممکن است در پایبندی به آن ارزش، احساس تنهایی کند و همراه و دوست مناسبی نیز پیدا نکند. در این صورت در گام اوّل باید خودش را خوب بشناسد، حال که تقویتی از بیرون وجود ندارد، او باید ادراک از خویشتن را پرورش دهد. ارزش ها، دارایی ها و توانایی های خود را خوب بشناسد و نخواسته باشد خود را در نگاه دیگران ارزیابی کند؛ چرا که آنها با شاخص های ارزشی خودشان به قضاوت خواهند نشست و طبیعتاً نمره ای که به او می دهند، مثبت نخواهد بود. مسئله گشایی موفّق کسی است که تفاوت نگاه ها و ارزش ها را که به یک موقعیت مشکل ساز منتهی شده است، بخشی از زندگی تلّقی کند و برای مقابله با آن برخورد تکانشی و هیجانی نداشته باشد تا بتواند احساس سرخوردگی و تنهایی را از خود دور کند. در وضعیت فعلی حیامندی به شدّت نیازمند است که افراد از دریچه شناخت خود به رفتاری بیندیشند که می خواهند برگزینند، وگرنه چنانچه بخواهند شاخص امتیاز را از دیگران بگیرند، از انتخاب خود راضی نخواهند بود.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید