سیر تغییرات سیاست های آمریکا در قبال جنگ عراق با ایران

سیر تغییرات سیاست های آمریکا در قبال جنگ عراق با ایران

سیر تغییرات سیاست های آمریکا در قبال جنگ عراق با ایران

سیاست های آمریکا بــه تدریــج و بــا ســیر پیروزی هــای ایــران در عملیــات فتح المبیــن و بیت المقــدس، بــه گونــه ای علنــی تغییــر یافــت. در واقــع پیروزی هــای ایــران در نبــرد بــا عــراق بــر نگرانــی آمریــکا افــزود. بدیــن ترتیــب، آمریــکا از ایــن پــس در صحنــه ی عملــی جنــگ، نقــش بیشــتر و شــاید روتــری را بــر عهــده گرفــت و بــه اقداماتــی از جملــه برقــراری و عادی ســازی رابطــه و حتــی حمایــت تســلیحاتی از عــراق روی آورد؛

لینک مطلب: ( تغییر سیر سیاست های آمریکا در جنگ تحمیلی )
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی

دخالت مستقیم آمریکا در جنگ عراق با ایران با انهدام سکوهای نفتی

در ســطح سیاســی، از طریــق شــورای امنیــت و خــارج از آن، تحریم هایــی را علیــه ایــران اعمــال نمــود و در شــبکه ی صــادرات نفــت ایــران نیــز اختـلـال ایجــاد کــرد. امــا مهم تریــن اقــدام  نظامــیان آمریکا در فروردین ۱۳۶۰ رخ داد که آنها توانســتند با انهدام ســکوهای نفتــی رشــادت و ســلمان در حین جنگ ایران با عراق به کشورمان ضربه بزنند

لینک مطلب: ( انهدام سکوهای نفتی )
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی

تجاوز عراق به ایران دسیسه ای از آمریکا

برخــی معتقدنــد آمریــکا بــرای بازســازی اعتبــار و بازیابی شــهرت و قدرتــش در منطقــه در ترغیــب و تهییــج عــراق در راســتای حملــه بــه ایــران اثرگــذار بــود. شــواهدی نیــز ایــن ادعــا را تأییــد می کنــد. کمــی پیش تــر از حملــه ی عــراق بــه ایــران، برژینســکی از مجموعــه ی عملیــات نظامــی علیــه ایــران ســخن رانــده بــود کــه بــا احتســاب حملــه ی نظامــی طبــس و شکســت آن، تجــاوز عــراق به ایران می توانــد یکــی دیگــر از ایــن مجموعــه عملیــات نظامــی باشــد

لینک مطلب: ( تجاوز عراق به ایران )
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی

 اولین مقابله با انقلاب مردمی ایران

در تاریــخ ۱۳۵۸ آبــان ۲۳ ، اولین مقابله با انقلاب شکل کرفت. رئیس جمهــور وقــت آمریــکا، کارتــر، طــی دســتور اجرایــی ۱۲۱۷۰، تمــام امــوال، منابــع و منافع دولــت ایران و کلیــه ی نهادهــا و ســازمان های تابعــه و تحــت پوشــش ایــران و بانــک مرکــزی را، کــه در قلمــرو صاحیــت ایــن کشــور قــرار داشــت، مســدود اعــام کــرد

لینک مطلب:( مقابله با انقلاب )
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی

حمله ی نظامی در صحرای طبس

یــن کشــور اقــدام بــه حملــه ی نظامــی بــرای آزادی گروگان هــا در تاریــخ ۴ اردیبهشت ۱۳۵۹کــرد. امــا حملــه ی نظامــی آمریــکا، در اثــر برخــورد هلیکوپتــر و هواپیمــای ترابــری در صحــرای طبــس بــا کشــته شــدن ۸ نظامــی و زخمــی شــدن ۵نفــر دیگــر، نافرجــام ماند این چنیــن بــود کــه بــار دیگــر ایــالات متحــده ی آمریــکا در برابــر انقابــی نوپــا . خــود را وامانــده و ســرگردان دیــد.

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی

 

 

سیاست آمریکا در دوران بیل کلینتون

بــا آغــاز ریاســت جمهوری بیــل کلینتــون در اول بهمــن ۱۳۷۰ و تحــت تأثیــر لابــی یهــودی در آمریــکا و همچنیــن موضــع حمایتــی شــدید از اســرائیل و فرآینــد صلــح خاورمیانــه از کنفرانــس مادریــد در پاییــز ســال ۱۳۷۰سیاســت تحریــم و تهدیــد علیــه ، ایــران از ســوی آمریــکا تشــدید شــد. از ایــن پــس، سیاســت موازنــه ی قــوا بیــن ایــران و عــراق بــه مهــار دوگانــه ایــران و عــراق تغییــر یافــت

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی

قانون داماتو

از آنجــا کــه جمهــوری اسلــامی ایــران بــر مواضــع انقلابــی اسلــامی خویــش در حمایــت از فلســطین پافشــاری کــرد، در آبــان ۱۳۷۴ کنگره ی آمریکا بودجه ی ۱۸ میلیــون دلاری بــرای ســرنگونی جمهــوری اســلامی تخصیــص داد، ســپس کلینتــون نیــز، در تاریــخ ۱۴مرداد ۱۳۷۵ قانــون مجــازات علیــه ایــران و. لیبــی را، کــه بــه تصویــب کنگــره رســیده بــود، امضــا کــرد

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی

سوءاستفاده از حق وتو

در ۲۲ آوریل ۱۹۸۶ آمریکا و انگلیس و فرانسه از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد برعلیه تصویب پیش نویس قطعنامه ارائه شده توسط جنبش عدم تعهد استفاده کردند که حملات آمریکایی صورت گرفته علیه لیبی را محکوم می کرد. همچنین در ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۶ آمریکا از حقو وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تصویب قطعنامه ای استفاده کرد که به موجب آن از آمریکا خواسته می شد، به کمک های خود به شورشیان نیکاراگوا پایان دهد

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی

 

هدف از استفاده از زنان

بعدها متوجه شدند که حضور زنان، به عنوان روکش ایمنی، فوق‌العاده مؤثر است؛ چه برای پوشش خانه‌های تیمی و چه برای ارتباطات. در حالی که ساواک روی پسرها و مردان جوان حسّاس بود، یک دختر می‌توانست به راحتی مدارک را در زیر چادر حمل کند، از سال ۴۸، عضوگیری زن‌ها شروع شد؛ یک «گروه زنان» هم ایجاد شد که مسئول آن منصور بازرگان یکی از اعضای قدیمی بود

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی

 

انهدام سکوهای نفتی


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها