سیر تغییرات سیاست های آمریکا در قبال جنگ عراق با ایران

سیر تغییرات سیاست های آمریکا در قبال جنگ عراق با ایران

ایــن موضــع رســمی بــه تدریــج و بــا ســیر پیروزی هــای ایــران در عملیــات فتح المبیــن و بیت المقــدس، بــه گونــه ای علنــی تغییــر یافــت. در واقــع پیروزی هــای ایــران در نبــرد بــا عــراق بــر نگرانــی آمریــکا افــزود. بدیــن ترتیــب، آمریــکا از ایــن پــس در صحنــه ی عملــی جنــگ، نقــش بیشــتر و شــاید روتــری را بــر عهــده گرفــت و بــه اقداماتــی از جملــه برقــراری و عادی ســازی رابطــه و حتــی حمایــت تســلیحاتی از عــراق روی آورد؛

لینک مطلب:
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها