سیاست آمریکا در دوران بیل کلینتون

سیاست آمریکا در دوران بیل کلینتون

بــا آغــاز ریاســت جمهوری بیــل کلینتــون در اول بهمــن ۱۳۷۰ و تحــت تأثیــر لابــی یهــودی در آمریــکا و همچنیــن موضــع حمایتــی شــدید از اســرائیل و فرآینــد صلــح خاورمیانــه از کنفرانــس مادریــد در پاییــز ســال ۱۳۷۰سیاســت تحریــم و تهدیــد علیــه ، ایــران از ســوی آمریــکا تشــدید شــد. از ایــن پــس، سیاســت موازنــه ی قــوا بیــن ایــران و عــراق بــه مهــار دوگانــه ایــران و عــراق تغییــر یافــت
لینک مطلب:
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها