سوغات فرنگ

سوغات فرنگ

بعد از ورود استعمارگران به ایران یک سوغات خانمان سوز برای مردم ایران آوردند.

سوغاتی که خیلی ها را درگیر کرد، مخصوصا افراد دربار را حتی شاه.

سوغات فرنگ اعتیاد بود.

تقریبا تمام افراد دربار حتی رضا خان نیز به تریاک اعتیاد پیدا کرده بود و اگر روزی تریاک نمیکشید نمیتوانست کار کند.

در آن زمان تنها افراد کاخ درگیر اعتیاد نبودند بلکه سربازان و مرز داران نیز همه تریاک میکشیدند وآدم معتاد هم که نمیتواند بجنگد و به یکی از دلایل فروپاشی سریع ارتش ایران بعد از حمله متفقین همین بود.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها