سنگینی کفه عدالت

سنگینی کفه عدالت

راه‌سازی و خانه‌سازی و رساندن برق و آب و مراکــز درمانی به دورترین مناطـق کشـور، حقیقتاً افتخارآفرین است؛البتّه عدالــت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل است پیرو حکومــت علــوی شــناخته شود، بســـی برتر از این ها اسـت.


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها