سفر به آینده

سفر به آینده

بازگشت به او ۶۷

سفر به آینده

سوال صحیح کدام است؟ چرا بگریم یا چرا نگریم؟ شاید سفر به آینده، بتواند سوال صحیح را مشخص نماید.

بیایید با هم صحنه هایی از آینده را بینیم.

صحنه اول: مرگ و خروج نفسی که در همین نزدیکی است.

صحنه دوم: تشییع جنازه با همین اعمال

صحنه سوم: قبری که با اعمال نیک، آماده خوابگاه ابدی شدن نیست. قبری که تاریک و تنگ است.

صحنه چهارم: پرسش های نکیر و منکر

صحنه پنجم: بیرون آمدن از قبر به صورت عریان و خوار

صحنه ششم: سنگینی اعمال، توان را گرفته

صحنه هفتم: هر کسی به دنبال کار خود مشغول است.

صحنه هشتم: گروهی سفید روی و خندان

صحنه نهم: گروهی غبارآلود و خوار

و آیا غیر از او و بازگشت به او، پناهگاه و راه چاره ای هست؟

حال به نظر شما، سوال صحیح کدام است؟ چرا بگریم یا چرا نگریم؟

توبه 6ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید