سردار شهید حاج محمد طاهری

سردار شهید حاج محمد طاهری

۰۹۵

بیاییم د نماز شرکت کنیم در دعا شرکت کنیم من میدانم همه کار میکنند و زحمت میکشند ولی اول وقت نماز ، نماز شب ، دعا این پیروزی است کسی که میخواهد لذت بندگی را در این دنیا بچشد و به لقای پروردگارش برسد و حال دعا و عبادت در ا زنده شود باید دامن همت به کمر زند و از تن پروری و خوابهای زیاد دوی کند تا به مقصود برسد

برگرفته از سررسید سال ۶۲ سردار شهید حاج محمد طاهریارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید