روحیه جهادی (اینفوگرافی)

روحیه جهادی (اینفوگرافی)

الزامات روحیه جهادی

روحیه جهادی (اینفوگرافی) :الزامات روحیه جهادی:
ایمان قوی:
اگر کسی که در میدان دارد مبارزه میکند دارای ایمان باشد ، به حقانیت خود معتقد باشد، به حقانیت این راه معتقد ا باشد، این به پیشرفت او کمک خواهد کرد.
عشق:
انسانی که از احساس عاشقانه و عمیق قلبی برخوردار نیست نمیتواند این حرکت را ادامه دهد این عشق، عشق مادی نیست عشق هوس آلود نیست؛ این عشق به خداست.
عزم و همت:
انسانی که همت ندارد، به کارهای کوچک، به فرازهای محدود اکتفاء میکند؛ چشم به برترین قله ها نمی دوزد.
بصیرت:
بصیرت انسانی که بصیرت ندارد، راه را عوضی میرود؛ اگر عشق و ایمانی هم در او هست، آن را در راه غلط مصرف میکند.

مزایای روحیه جهادی

روحیه جهادی (اینفوگرافی) :مزایای روحیه جهادی:
پیشرفت مادی:
در هر بخشی از بخش ها گوناگون صنعتی و فنی و علمی وتحقیقاتی که { ما با روحیه جهادی وارد شدیم ، پیش رفته ایم.
جلوگیری از دشمن:
جایی که فرهنگ جهادی نیست ، هرانسانی به تنهایی خودش محور همهی حوادث عالم ا است؛ لذا تعارضها ودشمنیها پیش می آید. با روحیه جهادی، انسان در ایمان و آرمان و خدمت به دیگران حل می شود.

بیشتر:
کار جهادی و یاری رساندن به نیازمندان
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانان
(روحیه جهادی (اینفوگرافی))ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید