دوستانی مثل علف هرز

دوستانی مثل علف هرز

نجاشی شاعر یکی از دوستان امیر المومنین علیه السلام بود و با اشعارش سپاه امیرالمومنین را بر ضد معاویه تحریک می کرد. در یک سال در ایام ماه رمضان او شراب خواری کرد و شراب خواریش ثابت گشت. امام پس از دستگیری او خود ۸۰ ضربه شلاق بر او زد و یک شب نیز او را زندانی کرد. روز بعد دستور دادند که او را از زندان خارج کردند و امام این بار بیست ضربه شلاق دیگر نیز بر او نواخت. پس از این نجاشی از حضرت پرسید:« ای امیر مومنان هشتاد تازیانه برای شراب به من زدی، این بیست تازیانه دیگر برای چه بود ؟» امیرالمومنین در پاسخ فرمود:« این برای اظهار جرئت و گستاخی تو به واسطۀ شراب خواری در ماه رمضان است.» پس از این رویداد نجاشی به شام گریخت و معاویه پیوست. بعضی به امام گفتند که با دادن پول و مماشات با این گونه افراد ، آنها را برای خود نگهدارید. امام فرمود:« ما گمراهان را یاور خود قرار نمی دهیم.»ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید