دفاع از فلسطین و ملتهای مظلوم

دفاع از فلسطین و ملتهای مظلوم

دفاع از فلسطین و ملتهای مظلوم

دفاع از فلسطین : ما به توفیق الهی، در کنار ملت فلسطین ایستادیم، در کنار ملتهای انقلاب کرده ی مسلمان ایستادیم، در کنار مردم مظلوم بحرین ایستادیم، در کنار همه ی کسانی که در مواجه هی با آمریکا و صهیونیسم قرار دارند، ما ایستادیم و از آنها دفاع میکنیم و در این مورد از هیچ کس و هیچ قدرتی ملاحظه نمیکنیم

لینک مطلب :
عکس نوشته

تبیین کار جهادی

کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک را بزرگ ندیدن، آرمانها را فراموش نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق به کار؛ این کار جهادی است ما هر جایی که به خدا تکیه کردیم، به نیروی مردم تکیه کردیم و حاضر به حرکت جهادی شدیم، پیروز شدیم 
لینک مطلب :
عکس نوشته

ویژگی جوانان

ویژگی جوانان : سه خصوصیت برجسته جوانان عبارت است از : انرژی امید ابتکار

برکات و ثمرات جهاد

همه ى پیشرفتها، همه ى تمدنسازی ها به برکت مجاهدتِ دائم شده است مجاهدتِ دائم هم همهاش به معناى رنج کشیدن نیست. جهاد، شوقآفرین است. جهاد، شادى و نشاط آفرین است جهاد مداوم که نیاز یک کشور و یک امت و یک تاریخ است نیاز همه است

لینک مطلب :
عکس نوشته

تبیین کار جهادی

کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک را بزرگ ندیدن، آرمانها را فراموش نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوق به کار؛ این کار جهادی است ما هر جایی که به خدا تکیه کردیم، به نیروی مردم تکیه کردیم و حاضر به حرکت جهادی شدیم، پیروز شدیم 
لینک مطلب :
عکس نوشته

 

منش امام خمینی

امام، اولویّتها را تشخیص داد و انتخاب و دنبال کرد. به نظر من، این اولویّتها در درجه ى اوّل دو چیز بود. … : اول، احیاى روح خودباورى و استقالل در مردم. … دومین چیزى که امام بر روى آن نهایت اهتمام را داشت، احیاى روح دینى و تقویت ایمان در مردم بود
لینک مطلب :
عکس نوشته

تقویت تحلیل سیاسی

در خودتان بصیرت ایجاد کنید. قدرت تحلیل در خودتان ایجاد کنید؛ قدرتی که بتوانید از واقعیتهای جامعه یک جمع بندی ذهنی برای خودتان به وجود آورید و چیزی را بشناسید. این قدرت تحلیل خیلی مهمّ است. هر ضربه ای که در طول تاریخ ما مسلمانان خوردیم، از ضعف قدرت تحلیل بود
لینک مطلب :
عکس نوشته

حرکت جهادی

جهاد عبارت است از تلاشى که در مقابل یک دشمنى انجام میگیرد؛ هر جور تلاشى جهاد نیست. جهاد عبارت است از آن تلاشى که در برابر یک چالش خصمانه از سوى طرف مقابل صورت میگیرد؛ این جهاد است
لینک مطلب :
عکس نوشته

تقابل اسلام واستکبار

دو قطبىِ سرمایه دارى و کمونیزم که جنگ بر سر قدرت و ثروت بود، پایان یافت و امروز دو قطبى میان مستضعفین جهان به رهبرى جنبش مسلمین با مستکبران به رهبرى آمریکا و ناتو و صهیونیزم است. دو اردوگاه اصلى تشکیل شده است و اردوگاه سومى وجود ندارد
لینک مطلب :
عکس نوشته

هدف ایجاد تمدن اسلامی است

ما در حال پیشرفت و سازندگی و در حال بنای یک تمدّن هستیم. من این را میخواهم به شما بگویم: مسأله ما این نیست که زندگی خودمان را نجات دهیم و گلیم خودمان را از آب بکشیم مسأله این است که ملت ایران – همچنان که شأن اوست – در حال پدید آوردن یک تمدّن است
لینک مطلب :
عکس نوشته

آرمان گرایی عین واقع گرایی

یک عدّه ای تبلیغ میکنند و وانمود میکنند که آرمانخواهی مخالف واقعگرایی است؛ نه آقا، آرمانخواهی مخالف محافظه کاری است، نه مخالف واقعگرایی
لینک مطلب :
عکس نوشتهارسال دیدگاه

اطلاعیه ها