دشمن و دوری

دشمن و دوری

بازگشت به او ۷۹

دشمن و دوری

کسی که توبه کرده و به خانه امن الهی بازگشته است، اگر دوست دارد که این حضورش استدامه داشته باشد، باید از شیطان دوری بجوید. اما دوری از این دشمن چگونه؟

روزه، صورت شیطان را سیاه می کند، و صدقه کمر او را می شکند. دوستی در راه خدا هم پشت او را قطع می کند، و رگ او را هم، استغفار، قطع می کند.

پس اگر می خواهیم توبه ای موفق داشته باشیم، و این بازگشت به او، بدون برگشت به گناه باشد، روزه، صدقه، دوستی در راه خدا و استغفار را نباید فراموش کنیم.

توبه 3ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید