در آینده چه میبینی

در آینده چه میبینی

یکی از رفتار هایی که در صحبت های اولیه زوجین پیشنهاد میشود این است که: هر کدام بگویند در آینده چه چیزی میخواهند بشوند.
مثلا پسر بگوید که در چند سال آینده در چه وضعیت کاری و مالی ای است یا این که به کجا میرسد، و دختر بگوید که درسش را به کجا خواهد رساند یا چند بچه را انتظار دارد یا خود را در چه خانه ای میبیند.
این رفتار باعث میشود دو طرف بکوشند طرف مقابل را در رسیدن به خواسته اش یاری کند و همدلی افزایش یابد و از طرف دیگر بعد از چند سال از زندگی مشترک، رابطه به سردی نمیگراید و گرمای رابطه با امید واحساس موفقیت باقی میماند و زندگی، هدفمند پیش میرود.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید