دخالت مستقیم آمریکا در جنگ عراق با ایران

دخالت مستقیم آمریکا در جنگ عراق با ایران

بــرای نمونــه، در ســطح سیاســی، از طریــق شــورای امنیــت و خــارج از آن، تحریم هایــی را علیــه ایــران اعمــال نمــود و در شــبکه ی صــادرات نفــت ایــران نیــز اختــال ایجــاد کــرد. امــا مهم تریــن اقــدام آمریــکا حضــور نیروهــای نظامــی ایــن کشــور در خلیــج فــارس بــود؛ نیروهایــی کهدر فروردین ۱۳۶۰توانســتند ۲ ســکوی نفتــی «رشــادت» و «ســلمان» متعلــق بــه ایــران را منهــدم کننــد ،
لینک مطلب:
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها