خوش شانسی

خوش شانسی

کسی بدشانس آفریده نمی شود. میلیون ھا نفر از مردم کره زمین گمان می کنند محکوم به فقر و شکست و ناکامی ھستند. احساس می کنند نیرویی بر آنھا حاکم است که مانع از ابتکار عمل آنھا می شود. این در حالی است که خود این اشخاص باعث بدبیاری خود ھستند، زیرا ذھن خود را تحت تأثیر باورھای منفی قرار داده اند. احساس دلسردی و ناامیدی تمام وجودشان را پر کرده است و احساس می کنند که در این دنیا ھیچ چیز امیدبخشی برای آنھا وجود ندارد و آنھا ھمان کسانی ھستند که محکومان ابدی سرنوشت ھستند که ھیچ چیز از خودشان نداشته و مجبورند دوران محکومیت زندگی خود را در زندان دنیا سپری کنند! فیلسوفان و دانشمندان بسیاری در طول تاریخ تلاش کردند به انسان بیاموزند درمان مشکلات انسان از طریق تغییر ذھنیت او امکان پذیر است، اما انسانھای کمی موفق شدند صدای آنھا را بشنوند و به گفتار آنان عمل کنند. ھر چند که آنھا در زمانی دیگر و شرایطی کاملا متفاوت با ما زندگی می کرده اند، اما صدای آنان ھرگز خاموش نخواھد شد. شما ھم می توانید آن را گوش کنید فقط اگر واقعاً بخواھید.
مجله الکترونیکی ویستا : خانه و خانواده – شماره ھفتم – ھمسران-ص۵۶ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید