حمله ی نظامی در صحرای طبس

حمله ی نظامی در صحرای طبس

ایــن کشــور اقــدام بــه حملــه ی نظامــی بــرای آزادی گروگان هــا در تاریــخ ۴ اردیبهشت ۱۳۵۹کــرد. امــا حملــه ی نظامــی آمریــکا، در اثــر برخــورد هلیکوپتــر و هواپیمــای ترابــری در صحــرای طبــس بــا کشــته شــدن ۸ نظامــی و زخمــی شــدن ۵نفــر دیگــر، نافرجــام ماند این چنیــن بــود کــه بــار دیگــر ایــالات متحــده ی آمریــکا در برابــر انقابــی نوپــا . خــود را وامانــده و ســرگردان دیــد.


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید