حضور اجتماعی زنان در فرهنگ فاطمی VS تفکر غربی

حضور اجتماعی زنان در فرهنگ فاطمی VS تفکر غربی ؛خرید آزادی به بهای فروش عفت، این چیزیه که فرهنگ غرب سوغاتی میده.در جوامع غربی به بهانه حضور در جامعه، لباس حیا و عفت را از تن زنان میربایند.امروزه در جوامع غربی میخواهند به ادعای آزادی زنان و حضور فعال زن در اجتماع حیا و عفت … ادامه خواندن حضور اجتماعی زنان در فرهنگ فاطمی VS تفکر غربی