حد و مرز

حد و مرز

زن و شوھر باید حد و مرزھایی را برای روابط خود تعیین کرده باشند. ھمسران باید یکدیگر را از موارد و خصوصیات اخلاقی ای که آنھا را آزار می دھد، آگاه کرده و درصدد رفع آن برآیند. در صورتی که زن یا شوھر مرتکب اشتباھی شده یا پنھان کاری کرده است، باید مسئولیت آن را بر عھده بگیرد و ھرگز طوری وانمود نکند که اتفاقی نیفتاده و یا طرف مقابلش در اشتباه است زیرا این مسئله بیشتر باعث عدم اعتماد خواھد شد. زن و شوھر باید یکدیگر را از نیازھایشان آگاه ساخته و به خاطر داشته باشند که ھمسرشان نمی تواند ذھن آنھا را بخواند. ھرگز نباید چیزی را از یکدیگر مخفی کنند، زیرا باعث بی اعتمادی در طرف مقابل شده و ترمیم آن به سادگی امکانپذیر نیست.
مجله الکترونیکی ویستا : خانه و خانواده – شماره ھفتم – ھمسران-ص۲۴۶ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید