حد قهر

حد قهر

وقتی قهر کردید و همسرتان برای آشتی کردن پیش قدم شد اگر قلبتان راضی شده دیگر بر اثر لجبازی به قهرتان ادامه ندهید.
با خود نگویید چون او بیشتر به قهرش ادانمه داد من هم به این زودی آشتی نمیکنم. لجبازی در زندگی مشترک باعث سرد شدن دو طرف میشود.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید