حتی دیگران هم

حتی دیگران هم

در زمان پهلوی تنها خودی ها نبودند که شلاق انتقاد بر پیکر حکومت می کوفتند. گروهی در آمریکا به نام جبهۀ ملی آمریکا نیز به رویکردهای مداخله گرانۀ آمریکا در ایران انتقاد می کردند. این در حالی بود که اعضای جبهه ی ملی افرادی از طبقۀ متوسط، تحصیل کرده ، دارای ذهنی پیچیده ، مادی گرا و به لحاظ سیاسی و فرهنگی آشنا با مسائل روز و غرب گرا بودند. البته این ماجرا دو سر داشت و تنها آمریکا مجرم این محکمه نیست که شوق شاه به این ذلت از علاقۀ آمریکا به این مکنت بیشتر بود.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید