ثبات و امنیت کشور

ثبات و امنیت کشور

محفاظت از مـرزها که آماج تهدید جدّی دشمنان قرارگرفته بود  +  معجزه‌ی پیروزی در جنگ هشت ســـاله و شــکســت رژیم بعثی و پشتیبانان آمریکایـی و اروپایی و شرقـی اش.


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها