تکنیک کنترل

تکنیک کنترل

اگر خدای ناکرده ھمسرتان به شما توھین کرد، سکوت کنید و با او مقابله به مثل نکنید. با این کار از بروز بسیاری از بحث ھای غیر ضروری جلوگیری می کنید. این لحظات به سرعت سپری خواھند شد و شما می توانید در زمان بھتری با ھمسرتان درباره رفتارش صحبت کنید (البته این بدان معنا نیست که تصور کنید الزاماً باید با یک ھمسر بدزبان و بدخو کنار بیایید و ھمیشه تمام کج رفتاری ھای او را تحمل کنید؛ این مشکل دیگری است و راه حل ھای دیگری دارد(.
مجله الکترونیکی ویستا : خانه و خانواده – شماره ھفتم – ھمسران-ص۴۵ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید