توجه به همسر

توجه به همسر

زن به توجه شما نیاز دارد پس به او توجه کنید. به نیازھایش به لباس ھایش، به صورتش . به فعالیت ھای روزانه اش و به تمام صبوری ھایش. وقتی وارد خانه می شوید، نگاھش کنید. به مھمانی که می روید بین مردم غرق نشوید و ھراز گاھی به دنبال او نیز بگردید. ھم توجه کنید و ھم به آنھا فضا بدھید. او کفش تازه خریده و به شما می گوید، چطوره؟ و شما می گویید: خوبه! او خودش ھم می داند که کفش خوبی خریده است. چیزی بیش از اینھا می خواھد. او باید بشنود که: به پاھای تو فوق العاده است.
مجله الکترونیکی ویستا : خانه و خانواده – شماره ھفتم – ھمسران-ص۱۳۱ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید