تهاجم فرهنگی

تهاجم فرهنگی

دشمن از راه اشاعه ی فرهنگ غلط – فرهنگ فساد و فحشا – سعی می کند جوان های ما را از ما بگیرد. کارى که دشمن از لحاظ فرهنگى مى کند، یک تهاجم فرهنگى بلکه باید گفت یک شبیخون فرهنگىیک غارت فرهنگى و یک قتل عام فرهنگى است. امروز دشمن این کار را با ما مى کند


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید