تهاجم عراق به ایران دسیسه ای از آمریکا

تهاجم عراق به ایران دسیسه ای از آمریکا

برخــی معتقدنــد آمریــکا بــرای بازســازی اعتبــار و بازیابی شــهرت و قدرتــش در منطقــه در ترغیــب و تهییــج عــراق در راســتای حملــه بــه ایــران اثرگــذار بــود. شــواهدی نیــز ایــن ادعــا را تأییــد می کنــد. کمــی پیش تــر از حملــه ی عــراق بــه ایــران، برژینســکی از مجموعــه ی عملیــات نظامــی علیــه ایــران ســخن رانــده بــود کــه بــا احتســاب حملــه ی نظامــی طبــس و شکســت آن، تجــاوز عــراق می توانــد یکــی دیگــر از ایــن مجموعــه عملیــات نظامــی باشــد
لینک مطلب:
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها