تمدن غربی (اینفوگرافی)

تمدن غربی (اینفوگرافی)

پایه عملی:

تمدن غربی (اینفوگرافی) :تسلط غرب بر مدیریت جهان:
اگر ملت ها یا دولت ها یا جریان های گوناگونی تحت تاثیر آن نظام ارزشی و آن جنبه ی اول قرار نمی گرفتند و تسلیم نمی شدند و ایستادگی میکردند، این ها با فشار سیاسی یا فشار نظامی با آنها مواجه می شدند،
پایه فکری:
ادعای برتری فکری و ارزشی:
شعارهای جذاب و فریبنده مثل شعار آزادی، و شعار دموکراسی، شعار حقوق بشر، شعار دفاع از ملت ها و از آحاد انسان ها را سردست گرفتند و خواستند برتری نظام ارزشی خودشان را از این طریق، تثبیت کنند.
زوال:
بعد از جنگ اول جهانی، یک نظم جدیدی در عالم و بخصوص در منطقه ی ما به وجود آمد؛ بعد از جنگ دوم جهانی، غرب در واقع، حاکم بر مدیریت جهان شد
ظهور:
بعد از جنگ اول جهانی، یک نظم جدیدی در عالم و بخصوص در منطقه ی ما به وجود آمد بعد از جنگ دوم جهانی . غرب در واقع، حاکم بر مدیریت جهان شد.
ارکان:
این نظم دو پایه ی اساسی داشت یک پایهی فکری و ارزشی، و یک پایهی عملی یعنی نظامی و سیاسی.
زوال فکری:
نشانه های این بحران:

رواج احساس پوچی، رواج احساس بیهودگی، ناامنی روحی در بین آحاد مردم، به خصوص در بین جوان ها:

۱. بحران اخلاقی
یکی از این عواملی که نظام ارزشی غرب را ما یسلطه ی معنوی این نظام را متزلل کرده، بحران رو به افزایش اخلاقی و معنوی در غرب است.
۲. تمایل به مذهب:
در بین جماعات گوناگون کشورهای غربی، میل به مذهب، علاقه به مذهب، به طور خاص علاقه ی به اسلام، گرایش به اسلام، گرایش به فهم قرآن، روز به روز بیشتر شده است.
٣. تعارض عمل با گفتار
دم از آزادی و دموکراسی حقوق بشر میزدند؛ در عمل آن قدر دولتهای غربی با این شعارها عملا مخالفت کردند به صورت یک امر مستهجن درآمده است.
۴٫استفاده از زور:
وقتی که این ها با یک کشور یا ملتی مساله پیدا میکنند و نمیتوانند غلبه فرهنگی را بر این کشور بکنند و سطله خودشان را تامین بکنند، دست به زور میبرند و لشکرکشی میکنند.
۵. استفاده از تکفیری ها:
جریان سازی هایی از قبیل همبن جریان القاعده، داعش و مانند این ها. حالا اینها ادعا میکنند این ها به ما مربوط نیستند، اما همه میدانند.

زوال عملی

وجود جمهوری اسلامی:
مهم ترین چیزی که این عامل – عامل اقتدار نظامی و سیاسی را به چالش کشید، برپایی نظام جمهوری اسلامی بود.
عدم اعتبار تهدید نظامی:
امروز در دنیای غرب این جمع بندی جمع بندی رایجی است معتقدند که جنگ، دیگر یک گزینه ی معتبر و با صرفه برای غرب نیست.

بیشتر:
استکبار جهانی آمریکا و اعتماد نکردن به آنها
کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانارسال دیدگاه

اطلاعیه ها