تقدیر

تقدیر

در مورد موارد کوچک و بزرگ از او قدردانی کنید و ھر کاری را به خوبی انجام می دھد وی را مورد تعریف و تمجید قرار دھید مثلا وقتی ھمسرتان برای کمک به شما با ماشین لباسشویی یا وسیله دیگری خود را سرگرم می کند حتی اگر نھایتاً نتوانست آن را درست کند بگویید که احساس می کنید ایراد دستگاه مقداری بھتر شده است و بھتر کار می کند. از اینکه سلیقه خوبی در موارد گوناگون دارد و سعی می کند با سلیقه خوبش موجب بھبود وضعیت خانواده شود تعریف کرده و احساس رضایت نمایید.
مجله الکترونیکی ویستا : خانه و خانواده – شماره ھفتم – ھمسران-ص۶۸ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید