بزرگ منشی

بزرگ منشی

برای دستیابی به یک زندگی سالم و متعادل ، از بزرگواری و گذشت نسبت به یکدیگر به خرج دھید . نادیده گرفتن مسائل جزئی ، عفو و تغافل نسبت به بعضی از گفته ھا و رفتارھا و نادیده گرفتن بعضی از اشتباھات و بھره گیری از سعه صدر و بزرگ منشی در زندگی خانوادگی از رموز اساسی تحکیم بنیاد خانواده و از عوامل مؤثر در زندگی مشترک ھمسران است . از موشکافی عیوب و عیب جویی ھمسرتان و به رخ کشیدن آنھا بپرھیزید و عیب پوشی را سرلوحه مناسبات با ھمسر خود قرار دھید . این امر دستیابی به امنیت روحی و آرامش روانی را در کانون خانواده ممکن می سازد .
مجله الکترونیکی ویستا : خانه و خانواده – شماره ھفتم – ھمسران-ص۹۴ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید