برگ چقندر

برگ چقندر

ی خورده هم با خاصیت باش. اینکه بتونی  موافقت همسرت رو جلب کنی خیلی خوبه اما توجه کن که این کارتو تبدیل به عادت نشه . موافقت همیشگی با نظر همسر اختیار و اعمتاد به نفس شما را از بین می برد.  کارهای شخصیتو خودت می تونی انجام بدی و ینازی به اجازه گرفتن از همسر نیست. به او نشان دھید که از قدرت تصمیم گیری برخوردار ھستید.همسر شما باید به شما با دید یک شوهر نگاه کنه نه یک بچه که هر کاری مادرش میگه باید انجام بده. بنابراین بعضی مواقع او تصمیم می گیرد و گاھی شما.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید